Хүндүлүг чонувус!

Ыдыктыг байырлалывыс Шагаа чоошкулап орар. Шагаага белеткелдеривис уламчылавышаан.
“Экии, Тывам” деп теледамчыдылгадан КАКТАНЫР ХҮН дугайында көрүп аап болур силер.