Тыва чон шаг-шаандан бээр-ле дүмбей, бүдүүлүк эвес, а сайзыраңгай, депшилгелиг чораан деп чүвениң барымдаалары хөй. Оларның санынга тыва улустуң байлак аас чогаалын, Тыва дугайында төвүт, моол дылдарда бижиттинген номнарны, көжээлерде бижиктерни, Аржаан базырыындан тыпкан чүүлдерни, бүдүн делегейни кайгадып магадаткан каргыраа-хөөмейни чижекке ап, адаарга-ла четчир. Тываларның сагыш-сеткил культуразының бедиин, онзагайын аңаа сөөлгү ийи чүс чыл иштинде кээп турган аян-чорукчулар, эртемден, шинчилекчилерниң демдеглелдери болгаш ажылдары бадыткап турар. Тыва улус-биле таныжып, амыдырал-чуртталгазын өөренип тургаш, оларның бир дугаар эскерген чүвези — тываларның уругларга ынаа. Ажы-төлдү бодунуу, өскении деп ылгавас. Шуптузун чаңгыс аай ажаар-тежээр, чемгерер, карактаар. Шуптузунга дески эвилең-ээлдек. Херек апарганда, камгалаар, хай деп ужур-чурумга өөредир улус болган. Ол өскээртенRead More →

Дорогие друзья! Сообщаем вам о том, что Центр тувинской культуры объявляет набор на краткосрочные курсы повышения квалификации «Технология кроя и пошива тувинских национальных головных уборов». Чтобы записаться или узнать подробнее о курсах, вы можете позвонить координатору Хорбаа Алене Владимировне по номеру 8 (394)-22-2-35-54. #Центр_тувинской_культуры #проф_обучениеRead More →

Хуун-Хуур-Ту (тув. Хүн Хүртү) – российская музыкальная этно-группа Тувы. Одним из отличительных элементов их музыки является широкий набор стилей и исполнение тувинского горлового пения (хөөмей). Хөөмей-квартет под первоначальным названием «Кунгуртук» основали в 1992 году Кайгал-оол Ховалыг, братья Александр и Саян Бапа и Альберт Кувезин. Спустя некоторое время группа изменила своё название на Хүүн-Хүүр-Тү. Направленностью их творчества стало возрождение тувинской песни и музыкального наследия. Название группы «Хүн-Хүртү» музыканты переводят с тувинского как вертикальное разделение лучей света, которое можно наблюдать в степи сразу после восхода солнца или непосредственно перед его заходом. Так и тувинское горловое пение представляет собой удивительную технику, владея которой, певец способен воспроизводить сразу триRead More →

“Эге таваа чер-делегей дег назылыг, төнер төнчүзү аккан хем дег шапкын болган, ада-өгбе-биле деңге тоолчураан, адыг чарыштың сүлде-сүзүүн согуннуң үш чүү кылдыр хуулдурган, эр кижиниң хей-аъдын дээрге шаштыктырган, ожуктуң үш дажы дег чарлып болбас тыва эр кижиниӊ үш оюнунуӊ бирээзи “Тыва чаныӊ” сайзыралынга боттуг дузаны көргүзүп келгениңерге, сеткиливис ханызындан өөрүп, көргүскен дузаңарны бедик деңнелге үнелеп, Тыва үндезин культура төвүнүң өмүнээзинден силерге четтиргенивисти илередирип, аас-кежикти, ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар бедик, угаан-медерелиңер оккур, салып алган сорулгаңар кезээ шагда бүдер болзун деп йѳрээр-дир бис! #тыва_төп #Центр_тувинской_культуры #Тыва_ча #традиции_предковRead More →

Хүндүлүг адалар! Силерге Тыва культура төвүнүң мурнундан Адалар хүнү таварыштыр байырывыс чедирбишаан, дараазында чараш шүлүктү сөңнедивис! Адаларга Оол кижи, адазындан чаглак дилээр Оон артык бүзүрелдиг оорга тыппас. Аът мунуп, девип-самнап өөредип каар, Ада кижи чүглендирер башкызы-дыр. Эрес бол – деп үргүлчү-ле чагып чоруур. Эрзиг бол – деп үлегерни берип чоруур, Адаларның угаадыглыг мерген сөзү, Артап болбас, чырыткылыг хоойлу ол-дур. Улус-биле эптиг-чөптүг болуңар – деп, Улугларга хүндүткелдиг чоруңар – деп, Өгнүң ээзи, аймак баштаан ада кижи, Өндүр, ыдык чагыг сөзүн берип чоруур. Оглун, кызын түрегделге черле кагбас, Одун-көзүн хирге-чамга бораттырбас. Орук-чолга халас кежик манап орбас, Олут орбас, чыдын чытпас ада кижи. Амдыы бөгүн ада сөзүн уттурRead More →

Тыва үндезин культура тɵвүнүң ажылдакчыларының болгаш ал-бодумнуң ɵмүнээмден Россия Федерациязының алдарлыг база Тыва Республиканың улустуң артизи, В. Ш. Кɵк-оол аттыг Тываның национал хɵгжүм-шии театрының салым-чаяанныг режиссеру Алексей Кара-оолович Ооржактың чырык чер кырындан чарлып чорутканы-биле ханы кажыыдалывысты илередип тур бис. Чогаалдарда бижиттинген чараш овур-хевирлерни, ооң–биле чергелештир тɵрээн дылывысты, культуравысты чонувуска сцена кырынга тургустунган шиилер таварыштыр кайгамчык чедингири-биле кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилин байыдар болгаш чараш чүүлдерже сундугар ажылды Алексей Кара-оолович бедик деңнелге кылып чораанын билир бис. Ол бодунуң мерген угаанын болгаш актер мергежилдиг улус-биле ажылдаарының база проза чогаалын шиилерже хуулдурар тускай аргаларын соон изеп орар аныяктарга дамчыдары-биле улуг үүлени кылып чораан. Ооң хенертен чырык чер кырындан чарлып чорутканыRead More →

Мать-земля! С древних времен тувинцы боготворили землю, считая ее священной. На протяжении тысячелетий наши предки поклонялись и почитали Землю, как место, где хранится их пуповина, где поставлены белые юрты, коновязи, близкие сердцу захоронения дорогих людей, луга и поля, где пасутся табуны и стада, сакральные таежные вершины, реки, вечные источники… Они безгранично любили и с трепетом оберегали священную землю под Вечно Синим Небом, ласково и нежно называя ее Мать-земля. Наши предки воспитывали своих детей, следуя священным традициям тувинского народа, чтобы они уважали, любили, и самое главное, защищали Землю. О глубоком уважении к Матери-Земле свидетельствуют загнутые носки традиционной обуви, особый знак уважения нашего народа к Земле, которойRead More →

Дорогие друзья! Центр тувинской культуры продолжает добрую традицию “Сактыышкын арыннары – лента воспоминаний” и знакомит вас с фотоматериалами из архива. Участники кожуунного праздника «Тараа байырлалы» («Праздник проса»). Чаа-Хольский район, 2017 год. #тыва #тыва_төп #добрая_традиция #фото_и_видеоархив #Центр_тувинской_культурыRead More →

Степан Агбаанович Сарыг-оол родился 17 ноября 1908 году в местечке Айлыгбай Өвюра Торгалыг Танну-Тувы ныне (Дус-Даг) в многодетной семье аратов Агбаан и Майындырмаа. Когда ему было всего пять лет, умирает его мать. С тех самых пор он начинает жить вместе с братьями и сестрами у родственников, и обучаться в столь юном возрасте хозяйству, присматривать за скотом. Так проходит его жизнь до времен революции. Изменения, происшедшие в жизни всего тувинского народа постепенно сказывается и в жизни будущего писателя. В 1925 году С. А. Сарыг-оол вступает в ряды революционного союза молодежи ТНР, а с 1928 года поступает учиться в партийную школу в Кызыле. Освоил самостоятельно старомонгольскую письменность.Read More →