0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

УЛУГ ТИИЛЕЛГЕНИӉ 75 ЧЫЛ ОЮНГА ТУРАСКААТТЫВЫС

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jaFFLn_NnoQ[/embedyt]Ада-чурттуӊ улуг дайынынга чалданыш чокка удур тулчуп чораан тыва эки турачы өгбелеривистиӊ чырык адынга тураскаадып “Он тос тыва” деп шүлүктү бараалгаттывыс.

Күүселдеде Тыва Республиканыӊ алдарлыг артизи Шон Куирк Патрик.

ОН ТОС ТЫВА
сөзү А.А. Даржайныы

Ынчан, Сурмичиге, дүшкүүрлүг-ле турган
Ыржым тырткан сарыг даң-даа турбаан чүве.
Он тос Тыва дидиминиң херечизи
Орус солдат Кузнецов мен сактып тур мен.

Дажы-Серен, Бүрзеккейниң шериглери
Дадай дивейн, эрес-дидим тулуштулар.
Фашист танк “тигрлерниң” оруун доза
Маадыр Тыва он тос эрлер туруптулар.

Он-он немец фашист танк-“пантералар”
Озаңналдыр, хоюкталдыр өртенди.
Оңгу баары хензиг шөлге чүс-чүс немец
Овааланыдыр, сиген ышкаш сөөгүн салды.

Он тос тыва күлүк-эрес начыннарга
Он муң ажыг фашист шериг дыынмады.
Он тос тыва сирлеш дивейн, аткаарлаваан,
Оран-чуртун алдар-биле мөңгежитти.

Таңды, Саян эзирлери – Тыва эрлер
Дайзын-биле хайражок тулушканын
Калбак, делгем Украина, Ровно хоорай
Карпаттарның бедиктери көрүп турду

Төөгүнүң манызында оюп бижээн
Дөртен беш чыл балаттынмас, мөңге артар.
Бөгүн мен тыва өөрүм хөөрүнде
Бөргүм уштуп, караам чаштыг турарым бо.

Related Posts

Leave a Reply