0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Бүгү делегейде уруглар камгалалыныӊ хүнү-биле

Чаштарывыс – күрүневистиӊ келир үези, ооӊ быжыг өзээ, чоннуң амыдыралының үзүктел чогунуӊ бадыткалы. Тыва кижиге чаш төл дээрге бурганныӊ хайырлаан кончуг улуг аас-кежии болур. Олар бистиӊ хөрек-чүрээвисти ынакшыл болгаш аас-кежик-биле долдуруп, мага-бодувуска бурунгаар сайзыраар күштү берип чоруурлар.
Бөгүн хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге база мергежили ажы-төл сайзырадыр, кижизидер, камгалаар бедик хүлээлге-биле холбашкан ажылдакчыларга сеткиливис ханызындан улуг четтиргенивисти илередип, каӊ дег быжыг кадыкшылды, сагыш-сеткил көдүрлүүшкүнүн, чымыштыг ижиӊерге бедик чедиишкиннерни күзеп тур бис!
А чаптанчыг ажы-төлдеривиске чараш байырлалы таварыштыр аас-кежиктиг чашкы үени, күзелдериӊер бүдүп чоруурун, чедиишкинниг өөредилгени, Тывавыстыӊ төлептиг оолдары, кыстары болуруӊарны күзедивис!

#Тыва #ажы_төлүвүс #наши_дети


Назад

Related Posts

Leave a Reply