0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

УС-ШЕВЕР КАДЫ ТӨРЭЭННЕР ТЫВАНЫҢ КУЛЬТУРА БОЛГАШ ТУРИЗМ САЙЫДЫНГА УЖУРАШКАННАР

Бо хүн Тыва үндезин культура төвүнге Тыва Республиканың культура болгаш туризм сайыды Виктор Сергеевич Барыын-Хемчик кожууннуң ховар салым-чаянныг ус-шевери Олег Картыг-оолович-биле ужуражылганы кылган. Ужуражылганың кол айтырыы, республикада хомус кылып турар ус-шевер Олег Картыг-ооловичти деткиириниң аргаларын сүмележип, шиитпирлээр айтырыгларны чугаалашканнар. Ус-шевер Хомушку Олег Барыын-Хемчик кожуунда чурттап, ажылдап чоруур. Ооң холундан шеверлеп кылган хомустар, билзектер, сыргалар, тыва чавага, бижектер дээш оон-даа өске ажылдарын кижи магадап ханмас.

Чоокта чаа болуп эрткен регион чергелиг “Мөңгүн-Кержек” фестивалынга Хомушку О.К ювелирлиг кылыглар номинациязынга ийиги черни чаалап, жюри кежигүннерин кайгаткан.

Республикада хомус-биле ажылдап турар ус-шеверлерни деткип, өзүп орар салгалдарны улаштыр хомусту кылып өөрениринге чогумчалыг байдалдарны тургузары-биле Тыва Республиканың культура болгаш туризм сайыды Чигжит В.С демдеглелди кылып, бо айтырыгларны шиитпирлээрин чугаалаан. Тыва үндезин культура төвүнүң улусчу уран чүүл болгаш ус-шеверлер биле ажылдап турар килдизиниң ажылдакчызы Айлана Арыш-ооловна хомустуң келир үезин шиитпирлеп, салым-чаянныг ус-шевер Олег Картыг-ооловичке аңгы хууда мастерскаяны тургузар деп шиитпирни чүүлдүг кылдыр саналдап киирген.

Чоокта чаа Якутияга болуп эрткен хомус күүседикчилериниң улуг делегей чергелиг мөөрейинге Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Евгений Сарыглар Олег Картыг-ооловичтиң шеверлеп кылган хомузу-биле ойнап күүсеткеш, тиилекчи атты чаалап алган. Хөөмейжи Евгений Викторович улуг өөрүшкүзүн үлежип, силерниң хомузуңар-биле эки кириштим деп чагааны бижип келгенин ус-шевер Олег Картыг-оолович өөрүп чугаалады.

Тыва ёзу-чаңчылдарны кадагалап арттырары-биле улуг ажылды кылып чоруур “Ак баштыгларның алдын үүжези” деп төлевилелдиң удуртукчузу Монгуш Валентина Бегзиевна бо ужуражылгага улуг өөрүп Тыва Республиканың культура болгаш туризмниң сайыдынга бодунуң номун белекке берген. Валентина Бегзиевна ус-шевер Олег Картыг-ооловичтиң улуг даай-авазы болуп турар, оларның авалары кады-төрээннер. Олег Картыг-ооловичтиң кады-төрээннери база ус-шеверлер Өпей-оол Картыг-оолович, Айлаң Картыг-ооловна база ужуражылгада келгеннер.

“Бистиң төрел-аймаавыс черле шевер, салым-чаяанныг. Бистиң кырган-ачавыс кончуг ховар талантылыг дарган кижи чораан. Ооң адын безин Дарган дээр. Мээң чээннерим ам бо үеде кырган-ачазының оруун изеп, чоннуң чагыгларын шеверлеп кылгаш, улуг үнелелди чаалап ап чоруур”, – деп Валентина Бегзиевна чугаалаан.

Шак бо ужуражылганың түңнелдери кыска үе дургузунда шиитпирлеттине бээринге улуг идегеп, Олег Картыг-оолович ышкаш ховар салым-чаянныг ус-шеверлер турда, Тываның келир үезинде тыва улустуң бурунгу ус-шевер чаңчылдарын бүрүнү-биле камгалап, оларны сайзырадып, келир үениң салгалынга арттырары дээрге бистиң шуптувустуң улуг харысаалгавыс деп санап турар бис.

Related Posts

Leave a Reply