0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ДОРУГ-ДАЙНЫҢ ДЕРИИ ЧАРАШ

Тос-Булакка тыва чоннуң онзагай байырлалы “Наадым-2022” таварыштыр Республика чергелиг “Доруг-Дайның дерии чараш” деп мөөрей болуп эрткен. Мөөрейге ниитизи-биле республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан он бир төлээлекчи киржип чедип келгеннер. Ол кымнарыл дээрге, Улуг-Хем кожуундан Доржукай Өнер-оол Соскоович, Тере-Хөлден Буду Шурумаа Доржуевна, Чөөн-Хемчиктен Байкара Аида Валерьевна, Бий-Хемден Чимба Аңгыр Арионович, Кызыл кожуундан Чүльдүк Саид Михайлович, Каа-Хемден Монгуш Андриан Григорьевич, Таңдыдан Монгуш Алик Кертик-оолович, Чөөн-Хемчиктен Тас-оол Валерий Донгакович, Сүт-Хөлден Ондар Алдын Шолбанович, Тес-Хемден Сандан Ай-Белек Сайдашович база Улуг-Хемден Монгуш Аржаан Владимирович.

Ук мөөрейниң эрттирикчилери Таңды кожууннуң төлээлекчизин, чагырга даргазы Алик Кертик-ооловичини бүдүн кожууннуң адын тудуп, аъдын дерип алгаш чедип келгенинге өөрүп, онзагай демдеглээн. Бо удаа эрттирип турары мөөрейниң көрүкчүлери хөйү-биле чыглып келгеннер. Олар Тере-Хөл кожууннуң төлээлекчизи Буду Шурумааның онзагай чараш кеттингенин чугаалажып, тыва улустуң тоолдарында “ай, хүн херелдиг даңгына” дег киржикчини деткээннер.

Шупту киржикчилерниң аъдының дерии онзагай, тускай болуп турар. Ынчалза-даа маргыш чокка дүрүмге чагыртып, тергииннерни жюри кежигүннери сүмележип тургаш, үндүргеннер.

Мөөрейниң түңнелдери:

1. Бирги черни Монгуш Алик Кертик-оолович (Таңды кожуун);
2. Ийиги черни Монгуш Андриан Григорьевич (Каа-Хем кожуун);
3. Үшкү черни Тас-оол Валерий Донгакович (Чөөн-Хемчик);
4. Дөрткү черни Чүльдүк Саид Михайлович (Кызыл);
5. Бешки черни Доржукай Өнер-оол Соскоевич (Улуг-Хем) чаалап алганнар.

Тускай шаңнал “Тиилелгеже чүткүл” Буду Шурумаа Доржуевна (Тере-Хөл);
Тускай шаңнал “Бурун тыва хевирлиг дериг-херексел” Ондар Алдын Шолбанович (Сүт-Хөл).

#наадым_2022 #тыва #тыва_төп #тос_булак #доругдайның_дерии_чараш

Related Posts

Leave a Reply