0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

Category

Новости
Тыва чоннуң ай чурагайы-биле уткуп сүзүглээр, эң-не арыг, ыдыктыг байырлалы — Шагаа байырлалы. Ооң төөгүзү, чаагай чаңчылдары дазылдары-биле үе-шагның ханызынче кирер. Тывага Шагаа байырлалы февраль 21-де моорлап келир. Ол тускай ыдыктыг аас-кежикти, кадыкшылды, тодуг-тогааны кыйгырар чурум-ёзулалдарлыг байырлал болуп турар. Шагаа сөзүглери 👇 ШАГАА – шаг-үениң солчуушкунун, эргилдезин демдеглээн бурунгу байырлал. Ооң сүзүглели – кижилерниң хей-аъдында, сагыш-сеткилиниң...
Read More
Шагаада шупту чүве ак оштуг, ында ак өң колдаан. Бир-бир бодаарга, Шагаа деп сөс “шаг агы” дээн ышкаш сагындырар. Шаг шаандан ындыг, үнүп келген чаа (ак) чылды кижи бүрүзү ак чолдуг, ак оштуг байырлал деп санаар, ынчангаш бүгү-ле чүве менди-чаагай болуп, ак чүве кара чүвени базар, тиилээр болзун деп күзээр. Ол чаагай күзел бүтсүн дээш...
Read More
Бөгүн Тыва Республиканың күрүне аттыг Мерген адыгжыларының шаңналы дээш “Тыва ча адар оюннуң: баг адар хевиринге” республика чергелиг маргылдаа болуп эрткен. Ниитизи-биле 50 багжы киришкен. Тыва ча адар оюннуң төөгүзүнде бир дугаар аттыг Мергеннерниң шаңналынга ук оюн болуп эрткен. Түңнелдери: 🥇🏹: Ооржак Эрес (Барыын-Хемчик), 22 сан-биле “Шыырак багжы” деп атты чаалап алган; 🥈🏹: Чанчып Олег...
Read More
Тыва езуда ак өң сүзүглелдиг. Уруг дүгдээр, келин чалаарда, куда-дойга, эрге-дужаалдыг азы улуг назылыг, хүндүткелдиг кижилерге хамыктың мурнай аас белээ – ак кадакты сунуп тудар, тыва чоннуң бурун байырлалдары Шагаада, оваа ийикпе суг бажы дагыырда оран-таңдызынга “ак аржаанын өргүүр”, “ак чажыын чажар”, “ак чаламазын азып баглаар”. Аалга келген хүндүлүг аалчыны ак чем-биле уткуур, чорук-херек ужун...
Read More
Тывалар шаг шаандан “ак” деп билиишкинни, ак өң-биле холбаалыг бүгү-ле чүвелерни ыдыкшыды көрүп, сүзүглеп чорааннар. “Довук дег ак – даг дег караны базар” деп үлегер сөсте чоннуң актыг шын кара мегени кажан-даа тиилээр дээн мерген бодалы илереттинген. Улусчу философия езугаар Ак биле Кара кезээ шагда бот-боттарынга удурланышкак күштерниң ожу болуп чоруурлар. Тоолдарда-даа ындыг, амыдыралда-даа ындыг....
Read More
⚡Молодой мастер Артыш Монгуш за несколько лет работы изучил тувинские национальные инструменты от и до. Из-под его рук вышли бызаанчы, дошпулууры, кенгирге и другие инструменты, в общей сложности более 200 штук. Его игил находится в резиденции Далай-ламы ХIV, а также в коллекции у знаменитого монгольского борца и суматори Асасёрю Дагвадоржа. В Центре тувинской культуры мастер обучает...
Read More
Дорогие друзья! В белый месяц народного праздника Шагаа 27 февраля в 19:00 часов в Доме народного творчества состоится концерт “Тывам аялгазы”, посвященный творчеству мастера-изготовителя музыкальных инструментов, обладателя титула “Шагаа мергени” Артыша Борбак-ооловича Монгуша с участием звёзд тувинского хөөмея и фольклорных коллективов Тувы. В современном обществе привыкли придавать большой интерес только артисту, который выходит на публику. Но...
Read More
От – амыдыралдың үндезини. Өгбелеривис шаг-шаандан бээр одунга чалбарып, хүндүлеп дагып чораан. От чокта чырык черге амыдырал турбас. От өг-бүлениң камгалакчызы, чемгерикчизи, кижи бүрүзүнүң аксының кежии. Ырак-узактан келген аъш-чемниң үстүн амзавайн баштай отче салып, ону хүндүлээр чаңчылдыг. Хой өзээнде ужа, төжүнүң бажын отче өргүүр. Одаг чанын, амгы үеде печка аксын арыг тургузар, хирлиг ыяш, хөмүр-даш...
Read More
Ол дээрге кижилерниң болгаш өске-даа дириг амытаннарның чаяаттынып төрүттүнген, каракка көзүлбес, кулакка дыңналбас күжү, сүрнүкчүзү, аксының кежии болур. Сүлде-хуулар дөмей эвес, кончуг улуг ылгалдыг, тус-тузунда улуг-бичелиг, хей-аъдының аайы-биле өөрүлеп, кудулап чоруур чылдарлыг, айларлыг, хүннерлиг, шактарлыг болгулаар. Пар чылдыг, чылан чылдыг, эң ылаңгыя демир мага-боттуг чылдарда төрүттүнген кижилерниң сүлдези эң-не улуг. Ол чылдарның кандыг-бир кадыг-берге айларында,...
Read More
Дорогие друзья! Хотим с вами поделиться новостью! При Центре тувинской культуры работает кружок по глинотерапии «Уран дой». Данный проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), вовлечение детей и их родителей в развивающие и творческие мероприятия👇 Если вы хотите привить своему ребенку любовь к творчеству, к тому...
Read More
1 2 3 80