ТӨРЭЭН ДЫЛДАР ХҮНҮ-БИЛЕ!

  • просмотры: 51 |
  • 21 | Февраль |2019


Төрээн дыл хүнү-биле силер бүгүдеге изиг байырны чедирбишаан, кайгамчык чараш болгаш ханы уткалыг байырлалывыс-биле бөмбүрзээвистиң янзы-бүрү булуңнарында чурттап чоруур улуг болгаш биче буурай чоннарга бедик хей-аътты, сүлде-сүзүктү, аас-кежикти, өөрүшкү-маңнайны күзеп, төрээн дылывыска хумагалыг хамаарылга хүнден хүнче күштелир болзун деп йөрээр-дир бис! 
Улуг хүндүткел-биле, 
Тыва үндезин культура төвү