0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ЧАСТЫҢ КАЙГАМЧЫКТЫГ ЧАРАШ БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

Бистиң эргим кырган-аваларывыс, иелеривис, угбаларывыс, уругларывыс, дуңмаларывыс, ай-хүн херелдиг алдын даңгыналарывыс! 
Силерниң бүзүрелиңер, шынчы болгаш арыг сеткилиңер, кандыг-даа дуза чедиреринге белен чорууңар, деткимчеңер, мерген угааныңар, кызыгаар чок ынакшылыңар, күчүлүг чөлеңгииш болуп турарыңар – тыва эрниң чедиишкиннериниң, бедик хей-аъдының кол шимчедикчи күжү болуп чоруур. 
Делегейниң херээженнер хүнү таварыштыр изиг байыр чедирбишаан, 
Частың кайгамчыктыг чараш хүнүнде Силерге каң дег быжыг кадыкшылды, улуг аас-кежикти, ажылыңарга чедиишкиннерни, эң ыдыктыг күзелдериңерниң боттанырын, өг-бүлеңер чаагай чоруурун сеткиливис ханызындан күзедивис! 
Улуг хүндүткел-биле, Тыва үндезин культура төвү.


Related Posts

Leave a Reply