0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ОНДАР КИШ-ЧАЛААЕВИЧ ДАРЫМА

 

Тыва чоннуң сагыш-сеткил өнчүзү болур аас чогаалын чыып, салгалдарга дамчыдар, тыва чоннуң төөгүзүнге арттырар ишке улуг үлүүн киирген Тыва Республиканың чогаалчылар Эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы Ондар Киш-Чалааевич Дарыма бөгүн аравыска чораан болза 85 харлаар турган. 
Эртемге кызыгаар чок бердингени, тыва культураның келир үези база сайзыралы дээш сагыш-човаашкыны, эш-өөрүнге бүзүрелдиг чөлеңгииш болганы, ак сеткилдии сагыш-сеткиливисте мөңгеде үлегер бооп арткан. 
Өгбевис болур эртемденивистиң ажыл-ижиниң дүжүдү Тыва үндезин культура төвүнүң ёзу-чаңчылдар нептередир, чоннуң хей-аъдын көдүрер, сагыш-сеткилин байыдар, иштики сагыш-сеткилинге чаагай салдар чедирер, уран-чүүлге хандыкшыдар, улустуң ниити культуразын көдүреринге эргежок чугула. Салгалдары, бис дээш, карак кызыл ажылдап чораанын үнелеп, хүндүлеп, өгбевиске мөгейип, сеткиливистиң ханызындан четтиргенивисти илередип тур бис.

 

Related Posts