0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

«АНЫЯК ӨГ-БҮЛЕГЕ КЫШТАГ», «ЧАҢГЫС СУУР – ЧАҢГЫС БҮДҮРҮЛГЕ»

2019 чылдың январь 9-туң хүнүнде үнген Тыва Республиканың Чазааның айтыышкынының аайы-биле Тыва улустуӊ ёзу-чаңчылдарыныӊ, аас чогаал болгаш, ус-шеверлер төвүнүӊ удуртукчузу Игорь Көшкендей Бай-Тайга кожууннуӊ Шуй сумузунда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» болгаш «Чаӊгыс суур – чаӊгыс бүдүрүлге» деп губернаторлуг төлевилелдерниң хайгааракчызы болуп турар.Июнь айның 17-ниң хүнүнде Бай-Тайга кожууннуң Шуй сумузунга Игорь Көшкендей ук төлевилелдерниң киржикчилери-биле ужуражылганы чоргускан. 

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп төлевилелдиӊ киржикчилери Адыгжы, Айлаңмаа Кара-Донгактар чаптанчыг 2 ажы-төлдү өстүрүп, өгбелеривистен салгал дамчаан мал-маган ажылын кылып чорударынга улуг күзелин илереткеннер. Адыгжы биле Айлаӊмааныӊ малчын турлаанда улуг бажыӊ, мал кажаазыныӊ тудуу кидин түлүк, ам хоюн хүлээп алырынга белеткенип чоруп турарлар. 

«Чаӊгыс суур – чаӊгыс бүдүрүлге» деп төлевилелдиӊ киржикчизи Экер Чымы кара чажындан тура мал-маган ажылынга бердингенин, ооӊ алгы-кежин болбаазырадып, республикавыстыӊ хөгжүлдезинге амы-хууда үлүг-хуузун киирерин болгаш улуг күзелин илередип чугаалаан. Амгы үеде төлевилелди боттандырары-биле алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр тускай станокту садып белеткеп алган. Ооӊ мурнунда бо бүгү ажылды холу-биле кылып турганындан ажыл шала оожум чылып турганын Экер Чымы демдеглээн. Төлевилелдиң дузазы-биле тускай херекселди садып ап, ооң-биле ажылды чорударга, ажылы шалыпкын апарганынга аажок өөрүп, бүдүрүлге сайзырадыр чериниӊ септелге ажылын Экер кызымаа-биле чорудуп турар. 

Ниитизи-биле аныяктарны чаңгыс чер-чурттуглары харыысалгалыг болгаш кызымак өг-бүлелер деп бадыткап, оларга боттарының талазындан улуг деткимчени көргүзүп турарын чугаалааннар. Күзел-соруун, кызымаан деткип, моон соӊгаар кады ажылдаарын Тыва үндезин культура төвү илереткен. 

Ужуражылганың түңнелинде Тыва Республиканың Чазааның айтыышкынында губернаторлуг төлевилелдерниң ажыл-чорудулгазын хайгаараары-биле тускай кижилерни тодарадып айытканы Тыва Республиканың Чазак Баштыңының чөптүг шиитпири деп чүүл бадыткаттынган.

#тыва_топ#проект_кыштаг_для_молодой_семьи#одно_село_один_продукт#республика_сайзырал_культура

Related Posts

Leave a Reply