«Хөөмей бистии эвес, а бис хөөмейнии бис!» Аян Ширижик

  • просмотры: 51 |
  • 24 | Сентябрь |2019

ТӨРҮТТҮНГЕН ХҮН-БИЛЕ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Хүндүлүг Аян Сергеевич,

тыва хөөмейниң үзүктел чок бурунгаар сайзыралы, ооң күүседикчилериниң келир үеде салым-чолу дээш, Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары-биле сырый харылзаалыг ажылдап, хөй-ле санныг янзы-бүрү хемчеглерни эрттирип, арга-сүмеңерни кадып, бир дем-биле ажылдап чорууруңарга өөрүр-дүр бис!

Тыва Республиканың хөөмейжилер эвилелиниң удуртукчузу болур белен эвес ажылга бодуңарның арга-дуржулгаңарны киириштирип, сеткилиңерден бердинип, эвээш эвес чылдарның дургузунда шудургу ажылдап чоруур силер. Ооң бадыткалы дээрге-ле амгы үеде Силерниң удуртулгаңар-биле хөөмейжилерниң эвилели республикавыстың база бир идепкейлиг хөй-ниити каттыжылга чери апарганы-дыр.

Бо чараш байырлалыңар таварыштыр ал-бодуңарга, чоок кижилериңерге каң дег быжыг кадыкшылды күзеп, өг-бүлеңерге амыр-тайбыңны, улуг-улуг чедиишкиннерни йөрээр-дир бис!

Хүндүткел-биле,
Тыва үндезин культура төвү

#тыва#тыва_төп#байыр_чедириишкини#лица_тувы#

_хөөмейжи