БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

  • просмотры: 51 |
  • 11 | Октябрь |2019

Хүндүлүг Начын Кара-оолович!

Тыва үндезин культура төвүнүӊ өмүнээзинден Силерге хөй чылдар дургузунда үре-түңнелдиг ажылыңарның, кайгамчыктыг байлак иштики делегейиңерниң бадыткалы болган онзагай делгелгеңер-биле байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер.

Ховар кижилерге таваржыр уран-шевер салым-чаяаныңар-биле бүгү чонну өөртүп, чүгле тыва театрның көрүкчүзүнүң эвес, а өске-даа чоннарның караанга көргүзүгнүң утказын улам тода, чараш болгаш хуулгаазынныг кылдыр көргүзүп турарыңар онза үнелелди ээлеп турар. Тыва улустуң үндезин культуразынга, ёзу-чаңчылдарынга, ылаңгыя ус-шеверлеринге өзүлдениң байдалын тургузуп, арга-сүмеңер берип чоруур силер.

Сөстер чокка оран-делегейниң чараш-каазын көргүзүп шыдаптар ховар дээн салым-чаяаныңарга мөгейбишаан, ал-бодуңарга каң дег кадыкшылды, узун назынны, амыдырал-чуртталгаңарга ак орукту, өг-бүлеңерге аас-кежикти, ажыл-агыйыңарга моон-даа соңгаар чогаадыкчы сайзыралды сеткиливистиң ханызындан күзедивис!

Бодап чоруур күзелдериңер шупту боттанып, бодараар болзун!
Курай! Курай! Курай!

Хүндүткел-биле,
Тыва үндезин культура төвү

#тыва#тыва_төп#Тыва_делегей#Начын_Шалык#центр_тувинской_культуры