0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

УС – ШЕВЕРЛЕРНИҢ УРАН-ЧҮҮЛ ЛАБОРАТОРИЯЗЫ

2019 чылдың октябрь 11-де Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары Сат О.В., Балган А.А., Ооржак Э.А. болгаш ус-шевер Сарыглар С.С. Красноярск крайның Шушенское суурга болуп эрткен «Партнер» деп Сибирь регионнуң шеверлериниң уран-чүүл лабораториязының ажылынга киришкеннер.
Лабораторияның ажылы «Шушенское» деп төөгү-этнографтыг музейге болуп эрткен. Аңаа Сибирь регионнуң янзы-бүрү материалдар болгаш техниктиг аргалар-биле ажылдап турар ус-шеверлер киришкен. Тывадан ус-шевер Сарыглар Сайзанак Сергеевна тыва национал идикти даараарынга көргүзүглүг кичээлди эрттирген.
Сайзанак Сергеевна 20 харлыындан эгелеп-ле тыва идикти даараарын сонуургап, ону кылырынын аргаларын шинчилеп, шиңгээдип эгелээн. Ол-Санкт-Петербург хоорайга идик-хеп даараар талазы-биле дээди эртемни чедип алгаш, өөнүң ээзи Ураанхай биле Тывага уттундуруп бар чыткан тыва идикти даараар мергежилди сергедир, сайзырадыр ажылын эгелээн. Бо хүннерде ус-шеверлер тыва идик даараар талазы-биле Тываның кол ус-шеверлери апарган дээр болза чазыг чок. Олар чоннуң чагыы-биле хөй санныг идиктерни кылып турарлар. Харын-даа даштыкы чурттардан тыва идикти унелээн кижилерниң чагыы-биле хөй санныг идиктерни база даарааннар. Сайзанак Сергеевна Сарыгларның ажылдары 2019 чылда эрткен «Мөңгүн кержек» деп регион чергелиг ус-шеверлерниң мөөрейинге бедик үнелелди алган. Кызымак, чогаадыглыг ажыл-ижи дээш база тыва үндезин культураны сайзырадырынга улуг үлүүн киирип чорууру дээш, Сайзанак Сергеевна 2019 чылда Тыва Республиканың культура яамызының Хүндүткел Бижии-биле шаңнаткан.
Ук көргүзүглүг кичээлге Сайзанак Сергеевна тыва идикти даараарын тырттырган чуруктуг видеоматериалды таныштыргаш, чыылганнарга бопук идикти даараарын тайылбырлап, көргүскен. Кыска үениң иштинде даарап ап болур, чылыг, чымчак, чараш тыва бопук идикти өске черлерден келген ус-шеверлер кончуг сонуургааннар.
Красноярск крайның янзы-бүрү черлеринден келген ус-шеверлерниң көргүзүглүг кичээлдери база кончуг солун болган. Моон-даа соңгаар ук лабораторияның ажылын уламчылаар саналдарны киржикчилер киирген.
Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчыларынга болгаш келген ус-шеверлерге уран-чүүл лабораториязының ажылы ажыктыг, өөредиглиг, солун болган.

#тыва #тыва_төп #Центр_тувинской_культуры #шушенское #партнер

#тыва#тыва_төп#Центр_тувинской_культуры#шушенское#партнер

Related Posts

Leave a Reply