АДА КИЖИНИҢ НИИТИЛЕЛДЕ ОВУР-ХЕВИРИ

  • просмотры: 51 |
  • 5 | Декабрь |2019

Декабрь 4-түн хүнүнде Тыва үндезин культура төвүнүң ажыл-ишчилери Чеди-Хөл кожууннуң Элегест сумузунуң «Теремок» аттыг чаштар садынга республика чергелиг «Ада кижиниң ниитилелге овур-хевири» деп семинарны эрттиргеннер. Ниитизи-биле ук семинарга 60 ажыг киржикчилер болгаш дыңнакчылар Кызыл, Улуг-Хем, Пий-Хем болгаш Чеди-Хөл кожууннардан чыглып келгеннер.
Ук семинарның ажы-чорудулгазынга киржикчилер дараазында чидиг айтырыгларны шиитпирлээрин оралдашканнар:
– Ада кижиниң ажы-төлдүң кижизидилгезинге ужур-дузазы;
– Тыва эр кижиниң сагыыр ужурлуг дүрүмнери;
– Үлегерлиг ада дээрге кандыг кижил;
– Аныяк өскеннерге шын орукту айтып берип, кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбас деп бодаар болза, кандыг хемчеглер кылырыл;
– оон-даа өске айтырыглар.
Семинарның түңнеп тургаш, эр чонну чыл санында мынчаар чыып, чогуур хемчеглерни моон-даа соңгаар уламчылаар болза эки деп келген чон саналдаан.

#Тыва
#тыва_төп
#Центр_тувинской_культуры
#семинар_отцов
#ада_кижиниң_ниитилелде_овур_хевири