0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

МУҢГАШ ЧАРЫЛГАН, ЧЫЛ БАЖЫ ҮНГЕН!!!

Шагааның бүдүү хүнүнде Тыва культура төвүнге чылдың-на болуп эртер чаңчылчаан чилиг кагар ёзулалды кылыры-биле тыва улустуң аас чогаалынга үндезилеттинип тургустунган «Хүн-Хүртү», «Тыва», «Одучу», «Тыва кызы», «Угулза» бөлүктери, Тыва Республиканың алдарлыг артистери, хөгжүмчүлери, хөөмейжилери, хүндүткелдиг хоочуннарывыс болгаш сонуургалдыг чонувус чыглып келгеннер.

ЧИЛИГ КАГАРЫ дээрге шээр малдың азы инектиң хайындырып каан чода сөөгүн балды-биле чара соккащ, иштинде чилиин шупту келген чонга үлеп бээр ёзулал. Ук ёзулалдың утказы – Шагаа бүдүүзүнде кел чыдар чылда эки чүүлдер биле багай чүүлдерниң демиселин чарып, үнүп орар чылда чүгле аас-кежикти, чедиишкиннерни кыйгырып, багай күштерни тиилээринге дузалаары.

ШАГ ЧААГАЙ, ШАГАА ЧААГАЙ!!!

#тыватөп
#Центр_тувинской_культуры
#чилиг_кагар_ёзулал

Related Posts

Leave a Reply