БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

  • просмотры: 51 |
  • 20 | Июль |2020


Хүндүлүг Айдаш Иванович!
Тыва үндезин культура төвүнүӊ өмүнээзинден Силерге төрүттүнген хүнүңер таварыштыр изиг байырывыс чедирип тур бис!
Чоннуң культуразын өске чоннарга бараалгадыры – улуг харыысалга. Тыва чоннуң сагыш-сеткил өнчүзүн делгередиринге болгаш нептередиринге киирип чоруур улуг үлүг-хууңарны үнелевишаан, кылып чоруур ажыл-ижиңер чоннар аразында эп-найыралды база тайбыңны быжыктырып чоруурун демдеглеп, улуг өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Тыва хөгжүм база аас чогаалы-биле чепсегленип алгаш аныяк-өскенниң иштики делегейин байытпышаан, чараш чүүлдерже чүткүлдү кижизидип, “тыва мен” деп миниишкинни, бодунуң төрээн культуразынга чоргааралын база ынакшылын оларның чүректеринде оттуруп чорууруңар биске үлегер.
Төрүттүнген хүнүңерде Силерге база чоок кижилериңерге бүгү-ле экини күзеп, каң дег быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, буян-чолду, чогаадыкчы ажыл-ижиңерге чаа-чаа ажыдыышкыннарны йөрээдивис!

Хүндүткел-биле, Тыва үндезин культура төвү