БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

  • просмотры: 51 |
  • 20 | Август |2020

Бөгүн Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың улустуң хɵɵмейжизи, аас чогаалга үндезилеттинген «Хүн-Хүртү» бɵлүүнүң хөгжүмчүзү Кайгал-оол Ким-ооловичиниӊ база филология эртемнериниӊ доктору, профессор Мира Викторовнаныӊ чырык чер кырынга чаяаттынган ыдык хүнү. Хүндүлүг Кайгал-оол Ким-оолович, Мира Викторовна, силер-биле эгин кожа ажылдаары, силерниӊ үнелиг чагыг-сүмеӊер база санал-оналыӊар алыры, силерниӊ кижи бүрүзүнге ада-иези дег онза хамаарылгаңарныӊ чылыын көөрү, кедергей ыракшылдыг база бурунгаар көрүш сиӊген бодалдарыӊарныӊ херечизи боору биске улуг аас-кежик.
Тыва чоннуӊ сагыш-сеткил өнчүзүн шинчилээринге, сайзырадырынга база нептередиринге көскү үлүгнү киирип, аныяк-өскенни ажыл-агыйга карак-кызыл, төөгүзүнге, төрээн тыва дылынга, үндезин культуразынга, төрээн чуртунга, чонунга ынак кылдыр, буянныг бодалдарга база ак сеткилдиг болурунга кижизидер харыысалгалыг хүлээлгени бедик деӊнелге күүседип чорууруӊар – силерниӊ бир тускай салым-чаяаныӊарны бадыткап турар.
Тыва чуртувустуӊ узун төөгүзүнде маадырлар чону дээш, төрээн чурту дээш боттарын бүрүнү-биле бараалгадып, өндүр улуг ажылдар кылып чорааннар. Силер шак ол маадырлар дег бо чүс чылдыӊ эртем база хөгжүм уран чүүлдүӊ делегейинге байлак ажыдыышкыннарны кылып, улуг үре-түӊнелдерни база деӊнеп четпес бедик шаӊнал-макталдарны Тыва чуртувуска чаалап бергенинге чоргаарланып чор бис. Силер боттарыӊарныӊ хууда амыдыралыӊарга дээш эвес, а чонувустуӊ чүткүл-соруун база бот-идепкейлиин оттурар дээш, чуртувустуӊ бүгү талазы-биле амыдыралыныӊ деӊнелин бедидеринче күжүӊер угландырып, кижилерниӊ хей-аъдын көдүрер дээш амыр-дыш чок кызып чоруур силер.
Хүндүлүг Кайгал-оол Ким-оолович, Мира Викторовна, байырлалыӊар таварыштыр изиг байыр чедирбишаан, бедик хей-аътты, быжыг турушту, кадыкшылды, өөрүшкү-маңнайны, өлчей-кежикти, бедик сүлдени сеткиливис ханызындан күзедивис!

#тыва_топ #лица_тувы #байыр_чедириишкини