ТЫВА БӨЛҮҮ – “ӨГБЕ ТЫВАМ”

  • просмотры: 51 |
  • 30 | Октябрь |2020

Тыва улустуң аас чогаалынга үндезилеттинген «Тыва» бөлүү онзагай байырлалдарывыстың бирээзи – «Тыва дыл хүнү» таварыштыр «ӨГБЕ ТЫВАМ» деп альбомун чонунга бараалгадып таныштырар.

Өгбелеривистен дамчып келген бай байлак аас чогаалы аныяк-өскенниң иштики делегейин байытпышаан, чараш чүүлдерже чүткүлдү кижизидип, «тыва мен» деп миниишкинни, бодунуң төрээн культуразынга чоргааралын база ынакшылын оларның чүректеринде оттуруптар ол хире хуулгаазынныг күштүг.

Үе-дүптен бээр тыва улустуң аас чогаалын, ооң иштинде хөөмей-сыгытты дыңнап алыр дээш Төвүттен, Кыдаттан, Моолдан, Хаанныг Россиядан, ырак-чоок девискээрлерден аян-чорукчулар төнчүзү чок далайларны кежип, изиг элезиннерни шыдавыже сүзүп, кадыр бедиктерни ажып эртип, хөөмейниң кавайы болур Тыва чуртунче удаа-дараа кээп-ле турганын төөгү бадыткап турар. Амгы үеде байдал өскерилбээн. Даштыкы чурттардан аян-чорукчулар, хөгжүмчүлер, ыраажылар, эртемденнер, тыва үндезин культуравыстың хөй санныг мөгейикчилери Соңгу Доштуг, Оожум, Атлантиктиг океаннарның ындындан бээрлеп, тыва сүттүг шайлыг аяктың эриин ызырып, Тывага ханы ынакшып, игил ыызынга алзып, хөрек-чүрээ хөөмейге өпейлетпишаан хевээр.

Чоннуң культуразын бараалгадыры – улуг харыысалга. Тыва үндезин культура төвүнүң болгаш Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң кады демниг ажылының түңнелинде «Тыва» бөлүүнүң «ӨГБЕ ТЫВАМ» деп чаа бодараттынган альбомун «демниг сааскан теве тудуп чиири» дег тыва чоннуң үлегер домаан бадыткап, эштеривистиң кызыл күжүн үнелевишаан, бүгү тыва чонувусту онлайн-концертти көөрүнче кыйгырдывыс.

Кел чыдар байырлал – «Тыва дыл хүнү-биле» чонувуска бүгү-ле экини күзеп, каң дег быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, буян-чолду йөрээп, ноябрь бирээниң хүнүнде интернет дамчыштыр оюн-тоглаа кежээже база катап чалап тур бис!

#Тыва_дыл_хүнү #тыва_төп #Тыва #Тыва_бөлүү