ОНЗАГАЙ БАЙЫРЛАЛЫВЫС ТЫВА ДЫЛ ХҮНҮ-БИЛЕ!

  • просмотры: 51 |
  • 1 | Ноябрь |2020

Хүндүлүг чонувус!

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары республикавыста чарлаттынган Тыва дыл хүнү-биле силер бүгүдеге изиг байырны чедирдивис!

Тыва дыл – тыва кижиниң бот-тускайлаң чоруун, бодалын илереткен болгаш тыва чаңчылчаан культураның өзээ-дир деп билип турар бис.

Ынчангаш бо кайгамчык чараш болгаш ханы уткалыг байырлалывыс-биле бөмбүрзээвистиң кайы-даа булуңунда чурттап чоруур тыва чонувуска, силерге бедик хей-аътты, сүлде-сүзүктү, аас-кежикти, өөрүшкү-маңнайны күзеп, тыва дылывыска хумагалыг хамаарылгаңарны хүнден хүнче күштелдирип, орууңар ак, чорууңар бүдүнгүр болзун деп йөрээр-дир бис!

ТЫВА ДЫЛГА ЙѲРЭЭЛ

Улуг-Хемниӊ агымы дег күштүг, ак-кѳк Тывавыстыӊ дээри дег арыг , бора хектиӊ эдери дег ѳткүт, алдын-сарыг сыгырганыӊ ырлаары дег элдептиг тѳрээн дылым! Сенде хову-шѳлдерниӊ делгемнери ,тайга-тандыныӊ бедиктери ,кылаӊ хѳлдернин оожум-топтуу, оран-делегейниӊ оът-сигениниӊ айдызы, аӊ-мениниӊ алгы-кышкызы сиӊген.
Чырык ѳртемчейге карак чивеш аразында чуртталгамда тыва дылдыг тѳрээн чонумнуӊ аразында чор мен. Ѳргүн кѳвей улустарныӊ дылдарыныӊ, аялгаларыныӊ аразынга мѳӊге шагда хомустуӊ үнү бооп, чаӊгыланып чор , ѳлчей-кежиктиг хайыралыг тѳрээн дылым!

Ш.Ч. Сат
тыва эртемден, баштайгы тыва профессор, филология эртемнериниң доктору, тыва дылдың эң кол шинчээчилериниң болгаш суртаалчыларының бирээзи.

#тыва
#тыва_дыл
#тыва_төп
#байырлал
#Центр_тувинской_культуры