БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

  • просмотры: 51 |
  • 2 | Ноябрь |2020

Тыва улустуң аас чогаалының эдилекчизи, бурун ырларның чиңгине тыва аянынга күүседип чоруур салым-чаяанныг хөөмейжи, хөгжүмчү, тыва хөөмей-сыгытты делегейде алдаржыткан Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи, “Хүн-Хүртү” бөлүүнүң башкарыкчы хөөмейжизи Кайгал-оол Ким-оолович Ховалыг хөй чылдарның дургузунда чымыштыг, ак сеткилдиг ажылы дээш, хөгжүм уран чүүлүнүң сайзыралынга киирген улуг үлүг-хуузу база тыва үндезин культураның болгаш аас чогаалының кадагалап арттырарынга хумагалыг хамаарылгазы дээш Россия Федерациязының Федералдыг хуралының чөвүлелиниң мурнундан ХҮНДҮЛЕЛ БИЖИКТИ тыва чоннуң онзагай байырлалдарының бирээзи Тыва дыл хүнү таварыштыр Федерация чөвүлелиниң кежигүнү Дина Ивановна тыва улустуң аас чогаалынга үндезилеттинген «Тыва» бөлүүнүң оюн-көргүзүг кежээзинге байырлыг хевирге тудускан.

Хүндүлүг Кайгал-оол Ким-оолович, тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң ажылдакчыларының мурнундан силерге изиг байырывысты чедирип, силерниң боттарыӊарныӊ хууда амыдыралыӊарга дээш эвес, а чонувустуӊ чүткүл-соруун база бот-идепкейлиин оттурар дээш, чуртувустуӊ бүгү талазы-биле амыдыралыныӊ деӊнелин бедидеринче күжүӊер угландырып, кижилерниӊ хей-аъдын көдүрер дээш амыр-дыш чок кызып чораан ажыл-ижиңерниң үре-түңнели болур бедик шаңналдарыңар дээш чоргаарланып, «Тыва чуртумга, чонумга чоргааралым төнчү чок, аксым-кежии ол деп санап чоруур мен» дээн мерген сөстериңер бистиң хей-аъдывысты көдүрүп чоруур.

Силерниң улуг чедиишкиннериңерге сеткиливис ханызындан өөрүп, ал-бодуңарга база чоок кижилериңерге кызыгаар чок аас-кежикти, каң дег кадыкшылды, өг-бүлеңерге амыр-чыргалды, чогаадыкчы ажыл-ижиӊерге ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис!

#тыва #тыва_төп #байыр_чедириишкини #Центр_тувинской_культуры