0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

УЗУТКАКЧЫЛАР БОЛБААЛЫҢАР!

Амгы үениң ажы-тѳлү бүгү делегейде шапкын сайзыралдың салдары-биле тѳрээн чуртувустуң тѳѳгүзүн, тѳрээн дылывыстың каазын, ѳгбелеривистиң ёзу-чаңчылдарын билбес кылдыр ѳзүп орары чованчыг, харааданчыг, дүвүренчиг. Ындыг тѳл ѳзүп келгеш «тыва мен» деп бодун санап шыдаар бе? Чаш тѳл кайгамчык чечен тыва дылывыска чугааланыр аас-кежикти чүге эдилевейн чоруурул? Ада-иезин «авай», «ачай» деп буян долган эвилең сѳстер-биле кый дээр бе? Чүге ажы-тѳлүвүске дириг чурук кѳѳр телевизорну кем чок ойнаарак дег кыпсып берип турар апардывыс?

Чаш кижиниң хилинчек чок чоруун эскерип билбейн, оларның келир үезинде билиглеринге эң-не чугула ѳзек болур тѳрээн дылынче очулдуруп, айтып берип дузалашпайн чоруур ада-ие кайы кѳвей. Оларны бис тыва дылдың, ёзу-чаңчылдарның узуткакчылары деп санаар бис. Чүге дизе тыва культураның дѳзү тыва дылда. Чаш тѳл ѳзүп келгеш «чүге тѳрээн дылга чугааланыр аас-кежик чок болган мен?» деп ада-иезинден ыяап-ла айтырар. Ѳгбелер биле салгакчыларның аразында үе-дүптен бээр туруп келген харылзааны узуткаары – ѳршээл чок частырыг. Бодалдыг чоруулуңар, хүндүлүг ада-иелер!

#Тыва #тыва_төп #келир_үевис #Тыва_дылывыс

Related Posts

Leave a Reply