ХАНЫ КАЖЫЫДАЛДЫ ИЛЕРЕТТИВИС…

  • просмотры: 51 |
  • 20 | Ноябрь |2020

Тыва үндезин культура тɵвүнүң ажылдакчыларының болгаш ал-бодумнуң ɵмүнээмден Россия Федерациязының алдарлыг база Тыва Республиканың улустуң артизи, В. Ш. Кɵк-оол аттыг Тываның национал хɵгжүм-шии театрының салым-чаяанныг режиссеру Алексей Кара-оолович Ооржактың чырык чер кырындан чарлып чорутканы-биле ханы кажыыдалывысты илередип тур бис.

Чогаалдарда бижиттинген чараш овур-хевирлерни, ооң–биле чергелештир тɵрээн дылывысты, культуравысты чонувуска сцена кырынга тургустунган шиилер таварыштыр кайгамчык чедингири-биле кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилин байыдар болгаш чараш чүүлдерже сундугар ажылды Алексей Кара-оолович бедик деңнелге кылып чораанын билир бис. Ол бодунуң мерген угаанын болгаш актер мергежилдиг улус-биле ажылдаарының база проза чогаалын шиилерже хуулдурар тускай аргаларын соон изеп орар аныяктарга дамчыдары-биле улуг үүлени кылып чораан.

Ооң хенертен чырык чер кырындан чарлып чорутканы тыва культурага аар согуг база улуг хараадал-дыр.

Бо качыыдалдың үезинде Алексей Кара-ооловичтиң ɵг-бүлезиниң, чоок кижилериниң, кады ажылдаан эш-ɵɵрүнүң, ооң талантызының мɵгейикчилериниң база кɵрүкчүлериниң ханы аарышкызын үлештивис.

Тыва үндезин культура тɵвүнүң
удуртукчузу И. М. Кɵшкендей

#тыва_төп #кажыыдал #салым_чаянныг_режиссер