ӨПЕЙ ЫРЫ

  • просмотры: 51 |
  • 25 | Ноябрь |2020

Чаа төрүттүнген чаш уруг бир-ле дугаарында өпей ырын дыңнаар ужурлуг. Өпей ырының чаш уруглуг өг-бүле бүрүзүнге дыңналыр ужуру – аас-кежиктиң ыдык демдээ, амыдырладың бүрүн чаяалгазы. Өпей ырларың эдилекчилери болур иелер болгаш кырган-авалар үзүктел чок үелерниң дургузунда тааланчыг өпей ырларын чогаадып, салгалдан салгалче дамчыдып келген.

Хоюг, оожум аялга бичии чашты оожуктуруп, удударының бир аргазы болуп, ие кижиниң азыракчы аар үүлезин чиигедип, ооң буян-кежиин тудуп турар. Өпей ырының аялгазы чаш төлдүң психиказынга болгаш өзүп доругарынга эки салдарлыг. Өпей ыры ие болгаш чаа төрүттүнген төлдүң сеткил-сагыш харылзаазын тудуп турар.
Өпей ырылары ие кижиниң ишти-хөңнүн, сагыш-четкилин, өөрүшкүзүн, муңгаралын, чаш төлүнге кызыгаар чок ынакшылын, идегелин илередир.

Өпей, өпей, оой,
Өпей, уруум, оой,
Өвей, өвей, оой,
Чайгап ор мен, оой.

Увай, увай, оой,
Увайымны, оой,
Удуп өскен оой,
Кавайымны оой.

Өпей, өпей, оой,
Өпей, өпей, оой.
Өпееңни оой,
Өпей ырым, оой.

Овай, овай, оой,
Кавайымны, оой,
Удуп өскен, оой,
Кавайымны, оой.

Увай, увай, увай, оой,
Ээй, ээй, ээй.

#колыбельная #өпей_ыры #ава #ие