ПУШКИН КАРТАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА

  • просмотры: 51 |
  • 7 | Сентябрь |2021

Пушкин картазы дээрге бүгү Россияда 14-тен 22 харга чедир аныяктарны хөй культура-массалыг хемчеглерже кичээнгейин хаара тудары-биле база оларның сонуургалын уран чүүл делегейинче оттурары-биле тургузуп кылган төлевилел болуп турар. Пушкин картазының иштинде 3000 акшаны күрүне эрте дээре шилчидип каан, ону декабрь ай төнчүзүнге дээр ажыглаар. Пушкин картазында 3000 акшаны өске аъш-чем аймаанче, идик-хеп садарынче чарыгдаары болдунмас. Ооң-биле бүгү Россияның хоорайларының музейлери болгаш театрларында болуп турар солун оюн-көргүзүг хемчеглерин база тематикалыг делгелгелерин көрүп сонуургап болур.
Бир эвес декабрь айның төнчүзүнге чедир ажыглап четтикпес болза, карта иштинде акша чиде бээр. Чаа 2022 чылдың январь айында Пушкин картазынче акшаны 5000 кылдыр өстүрерин планнап турар. Ол чаа 5000 акша чүгле 2022 чылдың болуп эртер хемчеглеринге көрдүнген болур.
Пушкин картазын алырда баштай «Күрүне-ачы дузазы» (Госуслуги) порталынга бүрүткеттинер. Оон улаштыр «Госуслуги Культура» деп мобильдиг капсырылганы (приложениени) телефонга киирип алгаш, картаны чагыдып алыр. Бо сентябрь айда Пушкин картазын чагыдып алгаш, онлайн хевирге ажыглап, сонуургап турар хемчеглерни көрүп болур. Октябрь айда пластик картаны холунга тудуксап турар улус бар болза, «Почта банк» таварыштыр чагыдып ап болур. Бистиң Тывада ол төлевилелге Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейи, Виктор Көк-оол аттыг Тыва Национал театр, Тываның ойнаар-кыстар театры база оон-даа өске организациялар коштунчуп эгелээн. Өзүп орар аныяк-өскенге дыка таарымчалыг, эптиг кылдыр тургузуп кылган.
Ук төлевилелдиң ачызы-биле аныяктар боттарынга ажыктыг медээлерни демдеглеп, дыка хөй чараш чүүлдер көрүп алыр арга тыптып келгенинге шупту өөрүп турары магатчок.

#культура_тувы #тыва_төп #Пушкин_картазының_дугайында

Источник фото: Сибфм