«ТЫВА ЧА АДАР ОЮН БАГ АДАР ХЕВИРИ»

  • просмотры: 51 |
  • 24 | Сентябрь |2021

Бо хүн тыва чонувустуң көшкүн амыдыралын, үндезин культуразын сиңирген чараш байырлал – Наадым таварыштыр база Тыва Арат Республиканың 100 чыл болган оюнга тураскааттынган республика чергелиг тыва эр кижиниң үш адаан оюннарының бирээзи «Тыва ча адар оюн: баг адар хевири» деп республикавыстан шылгараан, тергиин болгаш чаа аныяк адыгжыларының аразынга чаңчылчаан адаан мөөрейи эртип турар.

Амгы үеде тыва ча адар оюн адыгжыларның иштики сагыш-сеткилин сайзырадыр, дадыктырар болгаш чөптүг чорукка ынак болурунга кижизидип, хей-аът киирер оюннарның бирээзи деп санаттынып турар. Чылдан чылче ча оюнунуң маргылдааларынга чоннуң сонуургалы өзүп, киржикчилер саны немежип көвүдеп турары бо удаа бадыткаттынып, чаа аныяк киржикчилерниң саны көвүдээн болду. Ол дээрге тыва кижиниң бурун өгбелерниң арттырып каан өнчүзүн хүндүлеп, ону бедик деңнелге салып, бодунуң үндезин культуразын кадагалап арттырары дээш улуг сагыш-човаашкынын салып, хумагалыг хамаарылгазын көргүзүп чорууру.

Бо хүн анаа эвес, а онзагай хүн. Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнга тураскааткан адаан мөөрейниң эртип турары бир тускай болуп, киржикчилерниң шыырак белеткели, оларның чүгле иштики эрес-омак сеткил хөөнүнден эвес, даштыкы овур-хевиринден, тыва национал хевинден безин каракка көскү болду. Тыва ча адар оюннуң эң-не эгези тыва чонувустуң чаагай чаңчылы саң салыр ыдык езулалдан эгелээн. Саңны салган соонда, мөөрейниң адыгжылары шупту ча, согунун саңга арыглап, артыжап алганнар.

Дараазында тыва ча адар оюнну бурун өгбелеривистиң аас чогаалының бир хевири мактал-биле Тыва Республиканың алдарлыг артизи, «Тыва чоннуң чоргааралы» деп бедик ат эдилекчизи Андрей Монгуш диңмиттелдир болгаш сагыш-сеткилинден магадап мактаарга, багжыларның хей-аъды ала-чайгаар көдүрлүп, сагыш-сеткили өөрүп, бир дем-биле курайлааннар.

Мөөрейниң баштайгы согунун адары эң-не хүндүткелдиг кезээ. Шак ол езулалды чоргузары-биле адыгжылар Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Товарищтайовичиге баштайгы согунун хүлээдип, шөлче чалааннар. Владислав Товарищтайович республиканың адыгжыларынга чылыг-чымчак сөстерни чугаалап, ча адар оюнну онзагай демдеглеп, кайы ыракта багны чазыг чок аткаш, тергииннерниң аразындан тиилекчи үнүп келирин йөрээвишаан, тыва чоннуң ыдыктыг байырлалы-Наадым таварыштыр изиг байырны чедирген.

Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң ажылдакчыларының мурнундан мөөрейниң адыгжыларынга ыдыктыг байырлалывыс – Наадым таварыштыр изиг байырны чедирип, аас-кежикти, ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар бедик, угаан-медерелиңер оккур, салып алган сорулгаңар кезээ шагда бүдер болзун деп йѳрээр-дир бис!

#наадым_2021 #тыва #тыва_топ #центр_тувинской_культуры #культура_тувы #праздник_животноводов