“АГИТАТОР”

  • просмотры: 51 |
  • 8 | Ноябрь |2021

Хүндүлүг чонувус!

Силерниӊ кичээнгейиӊерге “Агитатор” деп тыва улустуң ырызының дугайында бижидивис.

Кандыг-даа хувискаалдыӊ шимчедикчи күжү – агитация ажылы. Чоннуӊ эрге чок байдалын буурадыры, чаагай амыдыралдыӊ өзээн салыры, төрээн чуртту сайзыралче база хамааты чонну хөгжүлдеже бурунгаарладыры, тайбыӊ болгаш аас-кежикти делгередири, ажыл-ишче чонну хаара тудары агитатор кижиниӊ үүлези.

Кыштыӊ соогунда, чайныӊ ышкамында ындыг ишти агитаторлар күүседип, хувискаалды ырак-чоок булуӊнарже нептередип, чонну чаа амыдыралче демнештирип чорааннар. Агитатор кижиниӊ белен эвес ажылынга янзы-бүрү шаптараазыннар бо-ла тургустунуп кээр турган. Узун оруунга таварышкан чорумалдар эрги ёзуну барымдаалап, хувискаал суртаалчызынга когарал база чедирип чораан. Чаа амыдырал дээш туржуп чоруур агитаторлар чаныш-сыныш чок бурунгаарже чүткүп, аас-кежик дээш демиселди маадырлыы-биле чорудуп турганнар.

Сагыш-сеткилге чаагай медээ эккелген хувискаал суртаалчызыныӊ соондан чон мөөӊнежип, чырык келир үеже бурунгаарлап чораан. Ажыл-иш дээш, хостуг амыдырал дээш, салгалдарныӊ келир үеде амыр-чыргалдыг салым-чолу дээш, хувискаалды суртаалдаар ишти бүдүрүп чоруур тура-соруктуг агитаторларга тыва чон «Агитатор» деп ырыны тураскааткан.

«АГИТАТОР»
Кудургайга тура дүшпес
Кундус дүктүг кула-дайны,
Хуралдаага сургакчылаар
Хувискаалчы агитатор.

Чоогага тура дүшпес
Шолбан ышкаш шокар-дайны,
Соӊгулдага сургакчылаар
Соруктуг-ла агитатор.

Колхоз демдээн кожа баскан
Койгун дүктүг кула-дайны,
Ховуларга сургакчылаар
Кончуг эрес агитатор.

Чымчак сиген сый-ла баспас
Чыраа борам мунуксаар мен,
Чыылганга сургакчылаар
Шынчы сөзүн дыӊнаксаар мен.

#Тыва #тыва_улустуӊ_ыры #тыва_ырылар #Тува_в_песнях #песни_Тувы