«ЧАВЫДАК»

  • просмотры: 51 |
  • 8 | Ноябрь |2021

Улустуӊ ырызы кылдыр санаттынып чоруур «Чавыдак» деп ырыныӊ төөгүзүн, утказын, кандыг сорулга-биле бижиттингенин бөгүн чугаалажыр бис.

Өгбелеривис «эки кылган ажыл – элеп читпес алдар» дээр чораан. Бо үлегер домактыӊ дириг херечизи Ленин ордениниӊ эдилекчизи, Россия Федерациязыныӊ алдарлыг механизатору, тараачын, күш-ажылчы, арат Кара-оол Сандакович Чавыдак.

Малчын араттыӊ өг-бүлезинге төрүттүнген Кара-оол Сандакович ажыл-ишке кончуг хандыкшылдыг, биче сеткилдиг, бедик мөзү-бүдүштүг кылдыр кижизиттинип, Тывавыстыӊ көдээ ажыл-агыйын хөгжүдер сорулгага бердинип, республикавыстыӊ баштайгы болгаш мурнакчы механизатору болуп алдаржаан. Ооӊ ачызында совхоз бай дүжүттү ажаап, тургузуп каан нормадан ажыр күүседип турган.

Кара-оол Сандакович бодунуӊ билиглери болгаш улуг дуржулгазы-биле үлежип, хөй санныг чолаачыларны, трактористерни, комбайнерларны, механиктерни өөреткен.

Кызымак болгаш ажылынга бердинген Кара-оол Сандакович Чавыдакка «Россия Федерациязыныӊ болгаш Тыва АССР-ниӊ алдарлыг механизатору» деп хүндүлүг аттарны тыпсып, сурагжаан механизаторга «ЧАВЫДАК» деп ырыны тураскааткан.

Улустуӊ аялгазынга «Чавыдактыӊ» сөстерин Тываның Улустуң чогаалчызы Степан Сарыг-оол бижээн.

__________«ЧАВЫДАК»__________
Элегеске аян туткан
Эткир үннүг тракторну.
Экономга кадыржаан
Эрес кежээ Чавыдакты.

Ээй, эрес-кежээ Чавыдакты.

Шойдан куткан ЧэТэЗэ-ге
Ширик хөрзүн чымчаклайын,
Чолаачызы Чавыдакка
Чижек үлүү чиик-ле ийин.

Ээй, чижек үлүү чиик-ле ийин.

Шары-буга кожуп алгаш,
Тракторга канчап деӊнээр.
Чалгаа-шүшпеӊ кижилерни
Чавыдакка канчап деӊнээр.

Ээй, эрес-кежээ Чавыдакты.

#Тыва #тыва_улустуӊ_ыры #тыва_ырылар #Тува_в_песнях #песни_Тувы