БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

  • просмотры: 51 |
  • 24 | Декабрь |2021

Хүндүлүг Владислав Товарищтайович!

Тыва чоннуң сүлде-сүзүүн туткан, ооң келир үеде салым-чолун шиитпирлээн, харыысалгалыг ажылын чоргузуп чоруур Силерге чырык черге чаяаттынган хүнүңер-биле Тыва үндезин культура төвүнүң мурнундан изиг байырны чедирдивис!

Чонувустуң, төрээн культуравыстың, чуртувустуң келир үези Силерниң болгаш бистиң шуптувустуң холувуста деп чүүлдү миннип, хүлээнип алган ажыл-чорудулгаңарга кижи бүрүзү өмек-дөмек болур дээрзин демдеглексээр-дир бис. Силерниң кылып чоргузуп турар ажыл-ижиңерни үнелеп, чаа-чаа чедиишкиннер кезээ мөңгеде ойбас дээрзинге бүзүрээр-дир бис.

Шак бо буянныг хүнүңерде Силерге болгаш чоок кижилериңерге сагыш-сеткилдиң оожургалын, кадыкшылдың быжыын, хей-аъттың бедиин, өөрүшкү-маңнайның чүглендириишкинин, угаан-сарыылдың мергенин сеткиливис ханызындан күзээр-дир бис. Салып алган сорулгаңар кезээ шагда чииги-биле бүдер болзун деп йөрээдивис! Кураай, курай!

Улуг хүндүткел-биле,
Тыва культура төвүнүң ажылдакчыларындан

#тыва_топ #тува_в_лицах #поздравление