УДУУР ОРУН

  • просмотры: 51 |
  • 6 | Январь |2022

Өгнүң ээлериниң удуур оруну чаңгыс турар черлиг. Ону өскээр салып болбас, ынчанмас.
Чүге?
Чүге дээрге орун – өг-бүлениң ыдыктыг, эң-не хүндүткелдиг эди болур. Орун кезээде хүн үнер чүкке, өгнүң оң талазынга турар. Ол орунга өске кижи олуруп болбас. Хүндүс-даа болза, орун кырынга ыяавыла бир-ле чүве чыдар болза эки дээр. Өгнүң херээжен ээзи чер чоруй барган болза, хачызы чыдар. А эр ээзи чер чоруй барган болза, оттук азы бир херекселин арттырып каар. Ол дээрге «бир бар бис, чедип кээр бис» дээни ол дээр. Орунга чыда ыглавас, багай чүве болур дээр.
Чамдык черлерде, кожууннарда өгнүң ээлериниң кайы бирээзи чок болган таварылгада, орунну өскээр салып турган. Ол дээрге чок болган кижиниң сүнезинин өскээр куюлдурары ол дээр.

Алган дөзү: Валентина Бегзиевна Монгуш “Ак баштыгларның алдын үүжези” Бирги ном. Кызыл-2021.