МӨГЕЛЕРНИҢ НИИТИ ДЕВИИ

  • просмотры: 51 |
  • 13 | Май |2022

Маргылдааның мурнунда шупту мөгелер чыскаалып алганда, мөге салыкчылары мөгелерни ниити кыйгырган соонда, шупту бир базым бурунгаар баскаш, дөңмектерин үш часкаар. Баштай дөңмектерниң артыы талазындан, оон иштии талазын база катап артыы талазындан часкавышаан, “ужуп үнер”. Ушкан эзир хевирлиг чоорту маңнап үнүптер (үш часкааны дээрге, эр кижи үш мөөрейлиг болур: хүрешке, ча адарынга, аът чарыжынга).

Девип турар үеде мөге кижи чыылган чонга эът-мага-бодунуң, содак-шудааның чаражын көргүспүшаан, мага-бодун хүрешке белеткеп чорууру ол. Мөгениң холдарының туружу эгинден шоолуг-ла бедивес, херип алган куш чалгыннары ышкаш көстүр ужурлуг. Девигни төндүрерде база шурай аарак бурунгаар баспышаан, хүнгээр талаже эргилгеш, дөңмээн ийи катап часкаар. Ол шимчээшкиннерниң утказы: “Мөге эжим, кара сеткил чок ийилээ хүрежиили”. Оон олурар черинче чоруптарлар.

Алган дөзү: Тыва национал хүрештиң дүрүмнери. Ондар О.Ч. Кызыл, 1991 ч.