0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

УРУГ АЙТЫРАР ЁЗУЛАЛ

Бо чайгы үеде, чонувустуң өг-бүле байырлалдарын хөйү-биле эрттирип турарын барымдаалап, уруг айтырар ёзулал дугайында медээни салдывыс.

Уруг айтырар ёзулал – ада-өгбелеривистиӊ буянныг чаӊчылы, уругларныӊ аас-кежиин болгаш ынакшылын деткип, аъш-чемниӊ дээжизи-биле хүндүлежип, уруг-дарыынга экини күзеп, аралажып, кудалажырыныӊ ёзулалы болур. Хөй арага-дары бо чараш ёзулалдыӊ эчис сорулгазынга таарышпас, харын-даа моондак болур. Бистиӊ өгбелеривис уруг айтырган черге хөй кижи чыгбас чораан. Уругнуӊ эӊ чоок төрелдерин болгаш улуг назылыг өгбелерин чалап алыр турган. Уруг айтырган черге-даа, куда-дойга-даа хөй ужа-төш салбас турган. Ол мал-маганын харамнанганы эвес, а кызыл күш-биле азырап чоруур малын үнелеп, бурун шагдан сагып чорааны кевин-херек чок черге амылыг амытанныӊ тынынга халдавас деп буянныг чаӊчылы-дыр. Ужа-төштү бедик хүндүткелдиӊ демдээ кылдыр көрүп, ону чүгле оолдуӊ, кыстыӊ ада-иезинге база эӊ улуг назылыг өгбезинге кадак-биле кады тутсур чораан. Оолдуӊ талазындан уругнуӊ ада-иезинге кадак биле бир ужаны, төштү, торгу пөс-биле ораап каан калбак шайны тутсур. Кудаларындан алган шайны уругнуӊ ада-иези ёзулалга киржип келген чоок төрелдеринге бичии кезектерге бускаш, үлеп бээр чораан. Шай белекке алган кижилер аныяктарныӊ кудазынга дузалажырын хүлээнип алганы ол болур. Кудалардан алган ужа-төжүн уругнуӊ ада-иези келген улуска үлей кезип, өөрүшкүзүн үлежир чораан.
Өгбелеривистен дамчып келген чаагай чаӊчылдарывыс сагып, ёзулалдарывыс чараш болгаш ханы утказын хажытпайн, өзүп орар салгалдарывыска үлегер болуулуӊар! Беш-он ужа-төштүӊ орнунга чаӊгысты сунза, черле шын боор. Шайлааракты долдур бежен-чүс кижи чыып турбайн, чаӊчыл ёзугаар уругну айтырарда, ооӊ бажыӊынга чүгле ада-иези, улуг улузу болгаш чоок төрелдери кудалар-биле чоок таныжып, бот-боттарын хүндүлежип, шөлээн чугаалажып, куданы дугуржурунга таарымчалыг.

#тыва #тыватөп #традиции_обычаи #уруг_айтырар_езулал #езу_чаңчыл

Related Posts

Leave a Reply