• просмотры: 51 |
  • 29 | Июнь |2022

ТЫВА ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРА ТӨВҮНГЕ ЛЕКЦИЯ БОЛУП ЭРТКЕН

Тыва үндезин культура төвүнге июнь 27-де уруг дою, келин айтырар болгаш куда доюн эрттирериниң дугайында лекция болуп эрткен. Лектор – Шурумаа Бадыраа. Лекцияны ниитизи-биле 15 дыңнакчы сонуургаан. Оларның аразында ажы-төлүн өглээр база келин уругну айтырар дээн авалар, аныяктар бар болду. Оларның шуптузун чаңгыс кол дүвүредип турар чидиг айтырыг – тыва ёзу-чаңчылдарны сагывышаан, байырлалдарның утказын хажытпайн эрттирип алыры.

Чүге дээрге, амгы үеде уруг айтырар ёзулалда, куда доюнда барымдаа чок чарыгдалдар үндүрери, хөй санныг ужа-төш салыры, элбээ-биле арага-дары кудары, кудашкыларныӊ аразында чижири доктаамал чаӊчыл болу бергени хомуданчыг. Шак бо айтырыгларны Шурумаа Бадыраа чыглып келген дыңнакчыларга үндезин ёзу-чаңчылдарны сагывышаан, амгы үеге дүүштүр уруг бажын хылбыктаарын, уруг айтырарын, куда эрттирерин тодаргайы-биле тайылбырлап берген. Ылаңгыя куда үезинде “дүгдээшкин”, “чырыкташтырар” деп чараш ёзулалдарны амгы үеде аныяктарга эрттирери чугула. Өгбелеривистен дамчып келген чараш ёзулалдар аныяктарның эп-найыралдыг болурунга, бот-боттарынга быжыг харылзаа тударынга хамаарылгалыг.

Өгбелеривистен дамчып келген онзагай, чараш, ханы уткалыг ёзулалдарны сонуургап дыңнап келген дыңнакчылар ажыл шагы төне бергенин безин эскербейн барганнар. Олар лекторга чылыг-чымчак сөстерни чугаалап, ажыктыг чүүлдерни билип алганынга өөрүп, солун болгаш тодаргай лекция дээш четтиргенин илереткеннер.

#тыва_төп #лекция #уруг_дою_куда_дою #ёзулалдар