ӨВҮР КОЖУУНГА БОЛУП ЭРТКЕН МӨӨРЕЙНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

  • просмотры: 51 |
  • 12 | Июль |2022

Бо хүннерде Өвүр кожууннуң Дус-Даг сумузунга «Өгбелерниң эртинезин өргүн чонга арттыраалы» деп Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи Герман Кууларның 60 харлаанынының найыры болуп эрткен. Тываның база бир онзагай, казымал байлактыг черинге чыглып келген аалчылар, хөөмейжилер ийи хонуктуң дургузунда тыва улустуң оюннарынга адааннажып, Дус-Дагның төөгүлүг черлеринче чедип, өгбелерниң хөөмей-сыгыдынга үндезилеп күүседир мөөрейге идепкейлии-биле киришкеннер. Мөөрейниң тергиин киржикчилерин жюри кежигүннери илереткеннер.

ТУСКАЙ ШАҢНАЛДАР:
1. «Чечен сөстүг хөөмей-сыгыт» – Байыр Эртне, Тес-Хем
2. «Хөөмейниң нептередикчизи» – Чаян Монгуш, Дус-Даг
3. «Хөөмейге бердингени» – Алдын-Белек Монгуш, Дус-Даг
4. «Өткүт үннүг өгбе хөөмей» – Сайын Куулар, Дус-Даг
5. «Тускай каргыраа» – Чимит-Сүрүн Монгуш, Солчур
6. «Хөөмейниң идегели» – Олег Монгуш, Улуг-Хем
7. «Хунаштаар-оолдуң салгакчызы» – Ай-Херел Энге, Ак-Довурак
8. «Санчы Кызыл-оолдун салгакчызы» – Александр Санчат-оол, Дус-Даг
9. «Хөөмейниң тергиин үделгези» – Кежик Успун, Бай-Тайга

ӨГБЕ ХӨӨМЕЙЖИЛЕРНИҢ АЯНЫНГА ТИИЛЭЭННЕР:

1. «Ооржак Хунаштаар-оолдуң аяны» – Кежик Серин, Шагаан-Арыг
2. «Кара-Сал Ак-оолдуң аяны» – Быртан-оол Айдын, Кызыл
3. «Ондар Маржымалдың аяны» – Мөңгүн-оол Монгуш, Чөөн-Хемчик
4. «Дакпай Максимниң аяны» – Дамдын-оол Артур, Кызыл
5. «Ондар Комбунуң аяны» – Лопсан Мундукай, Улуг-Хем
6. «Кыргыс Соруктунуң аяны» – Отчутай Отсур, Кызыл
7. «Санчы Кызыл-оолдуң аяны» – Кум-Байыр Санчат-оол, Дус-Даг
8. «Сат Манчакайның аяны» – Артыш Монгуш, Чөөн-Хемчик

ДЭЭДИ ШАҢНАЛ – Далай Дамдын, Чеди-Хөл

Тыва үндезин культура төвүнүң мурнундан мөөрейниң тиилекчилеринге изиг байырывысты чедирип, ам-даа улуг чедиишкиннерни, хей-аъдыңар бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис!

Хүндүлүг Герман Белекович!

Силер Тывавыстың үлегерлиг, хүндүлүг хөөмейжизи болуп, хөй-хөй чылдар тургузунда чоннуң эртинези – хөөмейни өзүп орар салгалдарга дамчыдып, оларга үлегер-чижек болуп чоруур силер. Силерниң хөөмей-сыгытты сайзырадырынга киирип чоруур үлүг-хүүңарны онзагай үнелеп, ажы-төлүңерге, дөргүл-төрелиңерге бүгү-ле эки чүүлдерни, өөрүшкү-маңнайны, аас-кежикти, кадыкшылды, буян-чолду күзедивис!

База Дус-Даг сумузунуң чурттакчы чонунга улуг чедиишкиннерни, сайзыралды, чаа-чаа ажыдыышкыннарны, келир үениң төлептиг мөгелери, чогаалчылары, хөөмейжилери шак бо онзагай черге өзүп көвүдээрин йөрээдивис!

Курай! Курай! Курай!

Чуруктарны Эрик Доңгак-Норбунуң арынындан алган.