ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ХҮНҮ-БИЛЕ!

  • просмотры: 51 |
  • 15 | Август |2022

Хүндүлүг чонувус!

Тыва үндезин культура төвүнүң мурнундан Тыва Республиканың хүнү-биле силер бүгүдеге изиг байырны чедирип тур бис!

Тыва Республика – Россия Федерациязыныӊ аныяк болгаш төөгүлүг региону, ол Азия диптиң географтыг төвүнде турар. Чуртувус девискээринде бедик, кадыр кашпал тайга-сыннар, куттулуп чыдар элезинниг ховулар, аржаан-суглар, хөлдер-хемнер, арыг болгаш артышсыг агаар сорунзалыг күжү-биле өске чурттардан улусту бодунче хаара тудуп, «тыва Швейцария» деп үнелеттинип турары чоргааранчыг.

Өбелеривистиӊ арга-дуржулгазын чүс-чүс чылдарда кадагалап, Тыва чуртувустуӊ чаагай амгы үезин чоокшуладып, могаг-шылаг чок күш-ажыл төрээн база шапкын сайзыралдыӊ өзээн салган кижилерге байырлал таварыштыр изиг байыр чедирбишаан, чонувуска кызыгаар чок аас-кежикти, каң дег кадыкшылды, өг-бүлеңерге амыр-чыргалды, чымыштыг ажыл-ижиңерге ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар, сүлде-сүзүүңер бедик, тура-сорууңар быжыг болурун йөрээдивис! Курай! Курай! Курай!

Хүндүткел-биле,
Тыва үндезин культура төвү