0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

«Дус тѳкпес, улус чокшур» деп чугааның утказы

«Дус тѳкпес, улус чокшур» деп чугааның утказы дустуң үнезинден тывылган.
Шаанда дустап алыры кончуг берге. Дусту тыва чон кончуг үнелээр, ону кажан-даа тѳкпес, камнаар, улуг дусту артап, октап болбас. Дуска кончуг хумагайлыг хамаарылгалыг чораан. Ооң ужуру болза, дус чемге амдан киирерден аңгыда, эм шынарлыг. Кызыл-дус-биле кижилер боттары-даа, мал-маганны-даа эмнээр чораан. Ынчангаш, кызып-кылайып, арт-сын ажып чорааш, чалап эккелген дусту тѳп аарга, улуг кижилер кончуптар чораан. Оон чоорту «Дус тѳкпес, улус чокшур» деп чугаа тывылган.

А дусчулар кажан дус-дагже кире бергеш, ѳѳрү хап турда, бир кижи албан карак салбайн, туда кадарып турар. Дээвиирде азы ханада кайда-ла доозун бурт дээр-дир, шупту үне халчыыр. Оон башка арткан кижини улуг дустар базып кааптар, азы үнер оруун дуй чыдыптар. Ынчангаш хай болбазын дээш, чалбарып тейлеп-ле турар.

«Кызыл-дустаан» деп ойзу сѳглээн сѳстерниң тывылганы – дустап чораан кижи ай-айы-биле чиде бээр. Дустаан улустуң үр чиде бээринге даянып, чок апарган кижини айтыра бээр таварылгада, «кызыл-дустаан» деп будалдырар турган.

 

Алган дѳзү: Алдын кажык / ред. А. А. Монгуш. – Кызыл, 2016. – А. 9-10.

Related Posts

Leave a Reply