Изиг байырны мерген адыгжыларга чедирдивис!

  • просмотры: 51 |
  • 16 | Февраль |2023

Бо айның 10,11,12 хүннеринде, кожа чыдар Моол күрүнениң Улан-Батор хоорайынга улуг делегей чергелиг “Көшкүн чоннарның кышкы доъш байырлалы” болуп эрткен. Ук байырлалдың бир кезээ, көшкүн чоннарның культуразында ханы сиңген эр кижиниң иштики сагыш-сеткилин сайзырадыр, дадыктырар болгаш хей-аът киирер мөөрейлерниң бирээзи ча адар оюн болуп эрткен.

Ук мөөрейге Тывадан дараазында багжылар киришкеннер: Монгуш Андрей, Нурзат Эрес, Ооржак Сылдыс, Монгуш Артыш, Хомушку Айдың, Моңгуш Сылдыс, Чанчып Олег база Монгуш Арсен. Улуг байырлалдың эрттирикчилери, Тывадан келген акы-дуңмаларын хүндүткелдиг уткуп, улуг Моол күрүнениң тургустунганындан бээр 815 чыл ою база Моолдуң революциязының тиилелгезиниң 100 чыл оюнга тураскааткан хөрек демдектерин багжыларга байырлыг хемчегге тывысканнар. Мөөрейниң түңнелдери-биле делегей чергелиг кандидат мастери деп хүндүлүг атты Моңгуш Сылдыс чаалап алган.

Тыва чоннуң эрткен төөгүзүнүң изин салбайн, эр кижиниң үш адаан оюннарының бирээзи, тыва ча адар оюннуң сайзыралынга улуг үлүг-хуузун киирип чоруур багжыларывыска
Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң мурнундан делегей чергелиг байырлалга эки киришкенинге изиг байырны чедирип, аас-кежикти, ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп, хей-аъдыңар бедик, угаан-медерелиңер оккур, салып алган сорулгаңар кезээ шагда бүдер болзун деп йѳрээр-дир бис!

База ол ышкаш, мерген адыгжыларывыстың делегей чергелиг байырлалга киржиринге материалдыг дузаны чедирген “Бай-Сайыр”, “Саяны” өргээлериниң удуртукчуларынга, Сукпак ортумак школазының директору Монгуш Шораан Кызыл-ооловичке четтиргенивисти илередип тур бис.