0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Хүндүлүг Аян Сергеевич,

тыва хөөмейниң үзүктел чок бурунгаар сайзыралы, ооң күүседикчилериниң келир үеде салым-чолу дээш шын сеткилиңер-биле ажылдап, хөгжүм уран чүүлдүӊ делегейинге байлак ажыдыышкыннарны кылып, улуг үре-түӊнелдиг кызымак чорууңарның бадыткалы болур «Тыва Республиканың Улустуң хөөмейжизи» деп бедик атка төлептиг болганыңарга улуг өөрүп, сеткиливис ханызындан изиг байырны чедирип тур бис.

Силер боттарыӊарныӊ хууда амыдыралыӊарга дээш эвес, а чонувустуӊ чүткүл-соруун база бот-идепкейлиин оттурар дээш чуртувустуӊ бүгү талазы-биле амыдыралыныӊ деӊнелин бедидеринче күжүӊер угландырып, кижилерниӊ хей-аъдын көдүрер дээш амыр-дыш чок кызып чоруур үре-түңнелдиг ажылыңарга ам-даа бедик чедиишкиннерни күзеп, ал бодуңарга болгаш чоок кижилериңерге аас-кежикти, быжыг турушту, кадыкшылды, өөрүшкү-маңнайны, өлчей-кежикти, бедик сүлдени сеткиливис ханызындан күзедивис!

Хүндүткел-биле,
Тыва үндезин культура төвү

#тыва #тыва_топ #байыр_чедириишкини #лица_тувы #хоомей_хоомейжи

Related Posts

Leave a Reply