0
You have 0 items in your cart
0
You have 0 items in your cart

ТЫВАНЫ КАШ АМБЫН НОЯН ЧАГЫРЫП КЕЛГЕНИЛ?

Тываны 1763 чылдан 1921 чылга чедир он үш амбын ноян чагырып келген. Амбын нояннар Тываның бүгү кожууннарының дээди чагырыкчылары. Олар дивизия командири эргелиг, мээрең-чаңгы дужаалдыг, кызыл шуру чиңзелиг, 8 бичии тукчугаштыг улуг кызыл туктуг, чес таңмалыг турганнар.

Амбын ноянның бирги дузалакчызы – кожуун чалаңы бүгү кожуннарга хамаарышкан айтырыгларны харыылаар (кожууннар нояннары база амбын ноянның бирги дузалакчылары болур). Таңма чериниң, азы чызаанның чагырыкчызы албан-дужаал айтырыгларын, мээрең – суд, иштики болгаш даштыкы харылзаалар айтырыгларын, хаалар – хүн бүрүнүң даалгаларын күүседир хүлээлгелиглер. Амбын ноянга ээлчег аайы-биле кожуун бүрүзүнден он-он янзы-бүрү эргелиг кижилер бараан болуп турганнар.

Баштайгы үш амбын ноян моол кижилер турган, артканнары тывалар.

Бир дугаар тыва амбын – ДАЖЫ (1786-1789 ч.ч.),

оон соонда ДАНЗЫН (1789-1792, Дажының оглу),

СЕДЕНБАЛ (1792-1814, Данзынның дуңмазы),

БАДЫЖАП (1814-1823, Седенбалдың оглу),

ЛАМАЖАП (1823-1863, Бадыжаптың дунмазы),

ШЫНДАЗЫН (1863-1865, Ламажаптың дуңмазы),

ѲЛЗЕЙ-ОЧУР (1865-1899, Шындазынның оглу),

КОМБУ-ДОРЖУ (1899-1915, Ѳлзей-Очурнуң оглу),

ИРГИТ АГБААН-ДЕМЧИ (1915-1916, ону орус комиссар Григорьев күш-биле дүжүлгеге олурткан, ызыгуур салгаан амбын нояннарның тѳрел-бѳлүүнге хамаарылга чок кижи),

СОТНАМ-БАЛЧЫР (1916-1921, Комбу-Доржуннуң оглу) олар амбын нояннар бооп келгеннер.

Амбын нояннарның чагыргазының үезинде кожууннар аразында харылзаалар быжыккан. Тыва улус тускай девискээрлиг, культуралыг, дылдыг, чаңчылдарлыг чаңгыс аай чон кылдыр тѳнчү хевирлеттинген.

 

Алган дөзү: Ю. К. Дарбаа. Тыва дугайында 99 айтырыгга харыы. – Кызыл, 2000. – А. 14.

Related Posts

Leave a Reply